ALGEMENE VERKOOPWAARDEN

1) Elke klant wordt geacht kennis te nemen van onze algemene verkoopvoorwaarden en verklaart deze te onderschrijven zonder voorbehoud.Door te klikken op de bevestiging van uw bestelformulier"Mijn bestelling bevestigen" aanvaardt U de huidige algemene verkoopvoorwaarden. Na de klik om de bestelling te bevestigen, wordt de bestelling als onherroepelijk beschouwd en kan niet in twijfel worden getrokken. Daarom is elke bestelling die door ons verzonden is onderworpen aan deze algemene verkoopvoorwaarden, met uitzondering van een verwijzing naar andere voorwaarden.

2) Het contract wordt definitief door onze schriftelijke aanvaarding van de bestelling. Wij zijn niet gebonden aan verbintenissen van onze agenten of tussenpersonen.

3) De website www.lesbreuvagesdelachaudasse.be is op Belgisch grondgebied gevestigd en onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elke bestelling aanvaardt onze algemene verkoopvoorwaarden. Deze algemene verkoopvoorwaarden worden onder de Belgische wet geregeld zowel voor de inhoud als voor de formulering.

4) De verkoop van alcohol aan minderjarigen is verboden. Het amendement op de Belgisch Staatsblad van 31/12/09 legt een specifieke leeftijdsgrens voor de verkoop vanen de dienstverlening betreffende alcoholische dranken aan jongeren en stelt: "Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan jongeren onder 16. Met alcohol bedoelt men alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0.5% vol.". Bovendien, zoals de wet van 28 december 1983 herinnert, is het nog steeds verboden om gedistilleerde dranken aan minderjarigen te verkopen, aan te bieden of te serveren; De zogenaamde "sterke" alcoholen (wodka, whisky, breezers, rum, etc.) zijn onder de18 jaar verboden. Door uw bestelling op deze website, verklaart U dat U meerderjarig bent.

5) Onze prijzen zijn netto vanafmagazijn. Belastingen, verzendkosten, veilige verpakking, verzekering en andere eventuele kosten worden gedragen door de klant, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

6) De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper, zolang de volledige betaling, eventuele schadevergoeding inclusief, niet is gedaan. De koper zal de risico's dragen, ondanks het eigendomsvoorbehoud.

7) De genoemde levertijden worden alleen als informatie gegeven en vormen geen verplichting van ons kant. Niet-naleving van levertijden kan in geen geval de klant ontslaan van de nakoming van zijn eigen verplichtingen, de beëindiging van het contract te zoeken of schadevergoeding te vorderen.

8) De goederen worden geacht uit de winkel geleverd te zijn. Het vervoer is voor risico van de klant, die onmiddellijk en rechtstreeks bij de vervoerder moet klagen indien het pakket hem in slechte staat bereikt. Alle andere klachten moeten binnen 48 uur na ontvangst van de goederen door een aangetekende brief naar het hoofdkantoor van het bedrijf worden verzonden, anders worden ze afgewezen.

9) Indien op de vervaldag de hele of gedeeltelijke betaling is niet gemaakt, zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden ambtshalve en zonder voorafgaande formele kennisgeving met een schadevergoeding van 15% van het onbetaald bedrag met een minimum van 100 €. Bovendien houdt elke vertraging in de betaling de automatische toepassing van een wettelijke rente van 12% per jaar in.

10) De verkoop valt onder de Belgische wet. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van de gemeente Nijvel de enige bevoegde.

11) De gevraagde gegevens zijn essentieel voor de behandeling van uw bestelling en zijn uitsluitend bedoeld voor de diensten van Les Breuvages de La Chaudasse. U heeft recht op toegang, verandering en verzet tegen uw persoonlijke gegevens.

12) Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade, fout of niet nakoming van een leveringdoor omstandigheden buiten onze invloed. "Omstandigheden buiten onze invloed" omvatten:

  • toevallige omstandigheden of overmacht, waaronder: aardbevingen, cyclonen, stormen, overstromingen, oorlogen, verkeersongevallen, trein- en vliegtuigongevallen, handelsembargos ...
  • Alle defecten of speciale eigenschappen in verband met de aard van de zending, zelfs als het door ons bekend was op het moment van onze aanvaarding.
  • enige handeling, inbreuk of nalatigheid van derden, bijvoorbeeld: de vervoerder, de geadresseerde,elke belanghebbende derde partij, elke douane of andere administratieve partij, postdiensten, een vervoerder of een andere derde partij aan wie de verzending toevertrouwd isdoor onze vervoersdienst, om sectoren te bedienen die niet rechtstreeks door hen bediend worden, zelfs als de afzender het niet heeftgevraagd of niet op de hoogte wasgesteld van het gebruik van een derde.

13) In geval van niet-naleving van onze verplichtingen en ongeacht de oorzaak, zullen Les Breuvages de La Chaudasse alleen vergoeden voor de leveringstermijn onder voorbehoud van bovenstaande voorwaarden (Leveringsvertraging) en in geen geval voor indirecte schade die de klant zou lijden. Deze indirecte schade en verliezen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verlies van inkomsten, winst, rente of marktaandeel en eventuele schade in verband met het niet kunnen gebruiken van de gehele of gedeeltelijke zending.

14) Als het pakket naar ons teruggestuurd wordt op grond van "onvolledig adres" of "verkeerde adres", verbindt Les Breuvages de La Chaudasse zich ertoe contact op te nemen met zijn klant om hem op de hoogte te stellen en verdere informatie over het adres of een nieuw verzendadres te vragen. De kosten van de nieuwe zending worden door de klant gedragen. Natuurlijk, in dit geval, hangt het beginpunt van de nieuwe levertijd af van de ontvangst van de gevraagde nieuwe adres informatie door Les Breuvages de La Chaudasse.

15) Om de beveiliging van transacties op INTERNET te optimaliseren, wordt een online betalingssysteem aan de klant aangeboden waarmee gegevens worden versleuteld, (inclusief uw naam, adres en creditcardnummer), zodat uw gegevens beschermd zijn wanneer die worden verzonden. Bovendien zijn de middelen en diensten voor cryptografie die gebruikt worden om transacties veilig te stellen, onderworpen aan een verklaring of machtiging overeenkomstig de geldende wetgeving.

16) Elk verzoek om een bestelling te annuleren moet gemaakt worden voordat de goederen verzonden worden. De minimumtijd om ons te informeren is 48 uur na de besteldatum. Deze annulering moet alleen per email gedaan worden.

17) De verantwoordelijkheid van Les Breuvages de La Chaudasse kan niet opgelegdworden in geval van nietnakoming van het contract, brekende voorraad of onbeschikbaarheid van het product, overmacht en, in het bijzonder van volledige of gedeeltelijke staking, overstroming, brand of andere natuurrampen, en in het algemeen, alle belemmering voor de goede uitvoering van het contract.

18) Geautomatiseerde gegevens die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in het computersysteem van Les Breuvages de la Chaudasse worden bewaard, worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen partijen.

19) Les Breuvages de La Chaudasse garandeert de kwaliteit van haar producten gedurende een periode van 12 maanden vanaf de verkoopdatum, mits de genoemde producten op een temperatuur van maximaal 13 ° bewaard en tegen vocht beschermd worden.

20) "Les Breuvages de La Chaudasse"alsmede alle logos, afbeeldingen en tekeningen op elk medium (web, flyers, stickers, posters, ...) uitgegeven door Les Breuvages de La Chaudasse zijn als handelsmerk beschermd. Elke reproductie is strikt verboden.